Program współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.Dodano:

Program współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

 

Wnioski złożone  przez jednostkę OSP Woźniki  do programu współpracy i przyznane środki na realizację tych zadań.

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

-Dział piłka siatkowa  3300,-

-Dział zajęcia aerobiku 1000,-

-Dział sporty pożarnicze „szkolenie młodzieży w sportach pożarniczych” 1000,-

-Odowa boiska na Statku w Woźnikach 580,-

2.Promocja i organizacja wolontariatu:

-Remont spinalni w budynku OSP Woźniki 1500,-

-wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku OSP Woźniki 2000,-

-Turniej „Mikołajkowy” 250,-

-Dzień Strażaka 2000,-

3.Ratownictwo i ochrona ludności:

-Ćwiczenia przeciwpożarowe na zabytkowym kościele 3000,-

-Zakup defibrylatora  6000,-

-Pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy 1500,-

3.Dzialania na rzecz osób w wieku emerytalnym:

-Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej 2700,-

4.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

-Edukacja społeczeństwa na temat wypalania traw i pozostałości roślinnych 2000,-

5.Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwem:

-wycieczka do Kravare 700,-

6.Upowszechnianie kultury i odnowa dóbr kultury i tradycji:

-Odnowienie Kaplicy św. Floriana w Woźnikach 800,-

7.Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2009r., Nr 178, poz.1380 z późniejszymi zmianami):

-Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki w Woźnikach 21 815,-

< Wstecz